Hamnfestivalen, den stora hamnfestivalen i Hamburg

8 - 10 May 2020