Hafengeburtstag, den stora portfödelsedagsfestivalen i Hamburg

5 - 7 maj 2023