Hafengeburtstag, den stora portfödelsedagsfestivalen i Hamburg

9 - 12 maj 2024